Beboeren i sentrum

I Heros driftskonsept er vårt utgangspunkt en grunnleggende positiv holdning til hver asylsøker vi møter. Vi møter hver enkelt beboer på våre mottak med åpenhet, likeverd og profesjonalitet.

Vi ser beboeren som et menneske med ressurser og muligheter. Et Hero-mottak setter alltid beboeren i sentrum.

Vi vil imøtekomme beboerens behov og skape et godt bomiljø for alle på mottaket. Vi arbeider for at hver enkelt beboer skal bli sett og få muligheter for aktiv deltakelse, reell innflytelse og utvikling. Arbeidet med barn og enslige mindreårige asylsøkere har spesielt viktig betydning og krever høy tilstedeværelse og barnefaglig kompetanse.

For å skape et godt bomiljø har våre mottak tilgjengelige ansatte som sørger for god og tydelig kommunikasjon med beboere. God kommunikasjon og godt samarbeid i personalet skaper godt miljøarbeid i mottaket. Vi har bygninger som sikrer beboerne nøkterne og forsvarlige boforhold. Gode vedlikeholdsrutiner sørger for godt ute- og inneklima.

Hver enkelt beboer gis ansvar og mulighet til aktiv deltakelse og medvirkning i bomiljøet. Våre mottak har velfungerende samarbeidsråd hvor beboerne gis en reell innflytelse på mottaksdriften. Vi gir beboerne nyttig og relevant informasjon i tiden de bor i mottak.

Personalet på et Hero-mottak tilrettelegger for at beboerne kan benytte seg av ulike aktivitetstilbud lokalt og slik knytte relasjoner med andre innbyggere i kommunen. Mottaket tar egne initiativ til prosjekter og samarbeid hvor beboerne kan bli positivt synlige i nærområdet og skape felles møteplasser.

Våre interne rutiner og opplæring av ansatte sikrer beboerfokus på alle våre mottak. Når vi på mottakene møter beboerne med positive forventninger gjør vi en ny framtid mulig.


Del: