Visste du at?

  • De fleste asylmottak i Norge drives av private bedrifter, men også frivillige organisasjoner og kommuner driver asylmottak.
  • Vi driver mottak på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI), som har det overordnede ansvaret for driften av asylmottakene.
  • En rekke styringsdokumenter og rundskriv stiller krav til hvordan asylmottakene skal drives, kompetansen til de ansatte og kvaliteten på tjenesten. UDIs seks regionkontor følger opp og fører tilsyn med mottakene.
  • Alle som jobber i et asylmottak har taushetsplikt om beboernes personlige forhold.
  • Når vi skal opprette nye mottak gjøres dette gjennom offentlige anbudskonkurranser. Når en driftsavtale på et mottak utløper eller UDI har behov for å opprette nytt mottak lyses det en konkurranse. Vi leverer inn et tilbud som beskriver beliggenhet, bygningsmasse, tilbudet som skal gis ansatte, bemanningsplan, samarbeid med kommunen og økonomi. Etter forhandlinger vil det eller de beste tilbudene tildeles en avtale.
  • Opprettelse av mottak skjer ofte på kort varsel. Hero har egne oppstartsteam som bidrar med rekruttering, informasjon til lokalsamfunn, samarbeid med vertskommune og etablering av mottakstilbudet for å sikre mottaket en god start.
  • Ankomsten av asylsøkere varierer og UDI har ansvaret for at kapasitet justeres etter behov. Når behovet går ned sier UDI opp avtaler basert på en totalvurdering på pris, kvalitet og lokalisering. For Hero er det viktig å ivareta både ansatte, beboere og samarbeidspartnere når avtaler sies opp.
  • Hero Norge er medlem i to bransjesammenslutninger, Driftsoperatørforum (DROF) og NHO Service. I DROF er alle typer driftsoperatører representert, mens NHO Service ivaretar interessene til de private driftsoperatørene.

Del: