Hero bidratt til høringsuttalelser

Hero er medlem i bransjeorganisasjonene Driftsoperatørforum (DROF) og NHO Service, og har i den sammenheng vært bidragsytere til to høringsuttalelser vedrørende forslag til endringer i Utlendingsloven.

Bekymret for innstrammingstiltakenes virkning

Selv om vi har en forståelse for at Regjeringen foreslår endringer i Utlendingsloven og forskriften, basert på de høye ankomstene av asylsøkere til Norge i 2015, er vi svært bekymret for at tiltakene primært vil svekke livskvaliteten til asylsøkere, forårsake psykiske lidelser og motvirke integrering, uttaler DROF. DROF er eneste organisasjon som representerer alle typer driftsoperatører og som har som målsetting å bidra til at vi har et godt fungerende asylapparat, og en kostnadseffektiv og verdig asylpolitikk.

Utgangspunktet for regjeringen er å gjøre det mindre attraktivt å søke asyl i Norge – også for mennesker som desperat trenger beskyttelse, sier Tor Brekke (bildet). Han er direktør i Hero og leder nettverket for asylmottak i NHO Service. Dette er en bransjesammenslutning som drifter over halvparten av alle asylmottak i Norge.

Hovedpunkter

– En del av forslagene vil både påføre enkeltpersoner store lidelser og det norske samfunn store kostander. Det gjelder særlig forslagene om mer bruk av midlertidig oppholdstillatelse og strengere vilkår for familiegjenforening. Vi mener dette vil vanskeliggjøre integreringsarbeid og slå uheldig ut både for det norske samfunn og for den enkelte flyktning som ønsker å bli norsk, sier Brekke.
– Det er vesentlig at det norske samfunn klarer å integrere flyktninger på en effektiv måte. De aller fleste som kommer er sterkt motiverte for å komme i gang og bidra som samfunnsdeltakere og skattebetalere i Norge. Vi ser store muligheter for at asylmottakene kan bli en enda viktigere arena for integrering enn de er i dag, sier Brekke.

Begge bransjesammenslutningene er opptatt av at midlertidige tillatelser svekker integrering, at innstramminger i retten til familiegjenforening vil ramme de mest sårbare og vi er spesielt bekymret for utstrakt bruk av midlertidige tillatelser overfor enslige mindreårige asylsøkere frem til fylte 18 år.

Gå inn på lenkene under for å lese begge høringsnotatene:
DROF
NHO-Service

Del: