Takk til Ankomstsenter Finnmark

Ankomstsenter Finnmark ble etablert i løpet av få dager på senhøsten 2015, som en følge av at ca 5500 asylsøker ankom Norge over Storskog – vår nordøstlige grense mot Russland. På svært kort tid ble over 40 personer ansatt i ulike stillinger, de fleste uten noen erfaring med mottaksdrift og asylsøkere. Politiets utlendingsenhet (PU) gjennomførte registreringer av alle som ankom, det ble gjennomført helseundersøkelser, beboere fikk utdelt sengetøy og klær, de ble tildelt seng og fikk tilbud om daglige måltider. Pressen, privatpersoner og ulike organisasjoner var tett på og det ble rettet et kritisk søkelys mot driften.

Vi som driftsoperatør opplevde et særdeles godt samarbeid med PU, lokalt politi, helsetjenesten, UDI og andre aktører som var involvert for at dette skulle fungere best mulig. Det er mulig at ting kunne vært gjort annerledes, men vi opplever at dette ble løst på en god måte ut fra den situasjonen vi var i på det tidspunkt. Utover i 2016 har ankomstsenteret vært benyttet av UDI for gjennomføring av intervjuer med store grupper asylsøkere. Ankomstsenteret har ikke hatt ankomster av asylsøkere over Storskog i inneværende år, noe som også er årsaken til at UDI har valgt å si opp driftsavtalen. Driften opphører 15 november og det blir sannsynligvis en meget begrenset beredskap på ankomstsenteret i en tid framover.

Mange har rettet en takk til ansatte i Vestleiren. Mandag 31 oktober møtte ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger kommune de ansatte for å takke for en god felles innsats.

Politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta har sendt denne hilsen:
«Kjære ansatte i Vestleiren!
Jeg vil berømme dere for en fantastisk innsats i et krevende oppdrag. Dere har gjort en betydelig innsats, ikke bare for samfunnet – men også for de som har vært innom Vestleiren og hatt behov for midlertidig støtte i en vanskelig livssituasjon. 

Jeg vet at det har vært en hektisk og krevende tid for mange av dere, men likevel har dere vist både vilje og evne til å sette inn det lille ekstra som har bidratt til at de som har vært innom har hatt det godt. Det er ingen selvfølge.

Vi har hatt hvert vårt oppdrag i asylkrisen og et godt samarbeid har vært helt nødvendig for at vi sammen har lyktes med oppdragene. Heller ikke det er en selvfølge. Tilbakemeldingene fra mine ansatte har vært udelt positive og dere fortjener alle en stor takk for samarbeidet.

Et kapittel er skrevet og avsluttes – nye kapittel oppstår for dere og for oss. Innholdet av disse kjenner vi ikke. Jeg er imidlertid sikker på at vi og alle dere – har fått mye læring, en læring som vi alle tar med oss videre i livet. 

Lykke til videre.»

Ankomstenheten i UDI ved Christian Wisløff har sendt en hilsen:
«Ekstraordinær innsats ved Ankomstsenter Finnmark
Ankomstsenter Finnmark ble etablert i løpet av noen hektiske uker høsten 2015, og tok i mot asylsøkere fra november 2015. Ved oppstart var ankomstsenteret ikke ferdig etablert, og mye arbeid gjensto. Allerede fra de første dagene ble ankomstsenteret fylt med asylsøkere som kom over grensen ved Storskog. Det var en periode preget av midlertidige løsninger, usikkerhet og ekstraordinær innsats fra mange involverte.

UDI ønsker med dette å rette en særskilt takk til ansatte ved Ankomstsenter Finnmark. I oppstarten bidro mange ansatte til at asylsøkerne ble så godt ivaretatt som situasjonen gjorde det mulig, og viste evne til å raskt sette seg inn i og håndtere mange krevende situasjoner. Etter at asylankomstene over Storskog avtok dukket det opp nye utfordringer ved ankomstsenteret ved at enkeltgrupper i en uavklart situasjon ble boende over lengre tid.

Dette satte alle aktører på prøve. En prøve som av ansatte ved Ankomstsenter Finnmark ble håndtert på en løsningsorientert, medmenneskelig og profesjonell måte.
Driften ved Ankomstsenter Finnmark nedlegges 15.11.16 etter ett års drift. Hele året har vært preget av usikkerhet om framtiden, stadige endringer og nye utfordringer. UDI er takknemlige for den ekstraordinære innsatsen hver enkelt ansatt har vist i sitt arbeid ved ankomstsenteret, og den innstillingen ansatte har møtt de mange utfordringene med.
Vi ønsker alle ansatte lykke til videre med nye utfordringer.»

Regionsjef Ketil A. Blinge ønsker å rette en stor takk til alle samarbeidspartnere vi har hatt kontakt med og jobbet med i denne perioden. Og selvsagt hjertelig takk til alle våre fantastiske medarbeidere som har stått på for å levere i henhold til stadig endrede krav og forutsetninger. Lykke til videre!

Del: